preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trnovitički Popovac

 > Natječaji
Natječaji

 

"OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA NJEMAČKI JEZIK"

 OPŠIRNIJE 

 

 

"NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE NJEMAČKOG JEZIKA"

 OPŠIRNIJE 

 

 

"OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA INFORMATIKA"

 OPŠIRNIJE 

 

 

"NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE INFORMATIKE"

 OPŠIRNIJE 

 

 

"ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA INFORMATIKE"

 OPŠIRNIJE 

 


OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC

Trnovitički Popovac, 12. 10.  2021. godine

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 

 

 • učitelj/ica njemačkog jezika, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

 

OPĆI UVJETI

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.)

 

 

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • vlastoručno potpisane zamolbu i životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni  putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/21-01/11

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 11. 10. 2021.                                                                  Ravnatelj

Stjepan Popić            

 

 

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. Web stranica Škole
 3. Oglasna ploča Škole
 4. Pismohrana

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC

Trnovitički Popovac, 12. 10.  2021. godine

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 

 

učitelj/ica informatike, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 32 sata tjedno 

 

OPĆI UVJETI: 

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.)

 

 

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

vlastoručno potpisane zamolbu i životopis
dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   izdano za vrijeme trajanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni  putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/21-01/12

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 11. 10. 2021.                                                                  Ravnatelj

                                                       Stjepan Popić            

 

 

 

 

Dostaviti:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Web stranica Škole
Oglasna ploča Škole
Pismohrana


OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC

Trnovitički Popovac, 12. 10.  2021. godine

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 

 

 • učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

 

OPĆI UVJETI

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.).

 

 

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • vlastoručno potpisane zamolbu i životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni  putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji   u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 11. 10. 2021.                                                                  Ravnatelj

                                                                                  

                                                                                                          Stjepan Popić            

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

 1. Web stranica Škole

 

 1. Oglasna ploča Škole

 

 1. Pismohrana

 

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC

KLASA: 112-01/21-01/09

URBROJ: 2123-28-1-21-5

Trnovitički Popovac, 24. rujna 2021. godine

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja TZK,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno, koji je objavljen dana 8. rujna 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Trnovitički Popovac 

http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

 u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“

održat će dana 30. rujna 2021. godine, s početkom u 13,00 sati, u Osnovnoj školi Trnovitički Popovac, u knjižnici Škole

                            

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

DOMAGOJ GRGUREVIĆ

2.

DARIO LASIĆ

3.

IVAN STARČEVIĆ

  Ako kandidat   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Provjera kandidata obavit će se  putem usmenog testiranja.

Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će pozivati kandidate na testiranje.

Test sadrži 3 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 10 minuta po kandidatu.

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

LITERATURA ZA PRIPREMU:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“, br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 68/18. i 64/20)
 2. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN67/14, 81/15.)
 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17.)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10,82/19,43/20 i 100/21)

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA   POVJERENSTVA

 ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Anita Kurtušić,prof. v.r.

 

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 12 sati tjedno 

 

OPĆI UVJETI

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.), učitelj tjelesne i zdravstvene kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

 

TOČKE

STUDIJSKI PROGRAM I SMJER

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)

Kineziologija

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar kineziologije

    sveučilišni dodiplomski studij

    profesor tjelesne i zdravstvene kulture

    profesor tjelesnoga i zdravstvenoga odgoja

    profesor fizičke kulture

b)

Učiteljski studij

    stručni dodiplomski četverogodišnji studij

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture

c)

Kineziologija

    preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kineziologije

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )   - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni  putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/21-01/08

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 08. 09. 2021. 

                                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                          Stjepan Popić           

 

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. Web stranica Škole
 3. Oglasna ploča Škole
 4. Pismohrana

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • učitelj/ica informatike, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 32 sati tjedno 

OPĆI UVJETI

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.)

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) koji su dostupni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                           

 

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • učitelj/ica njemačkog jezika, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 19 sati tjedno 

OPĆI UVJETI

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.)

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti originale isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) koji su dostupni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

KLASA: 112-01/21-01/03

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 13. 01. 2021. 

                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                          Stjepan Popić             

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. Web stranica Škole
 3. Oglasna ploča Škole
 4. Pismohrana

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 • učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

OPĆI UVJETI

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,127/17. i 98/19.) moraju biti zadovoljeni i  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,136/14.RUSH, 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/19. i 75/20.)

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Testiranje će se provesti iz poznavanja poslova i propisa vezanih uz radno mjesto o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) koji su dostupni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji )  u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2123-28-01-21-01

Trnovitički Popovac, 13. 01. 2021. 

                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                               Stjepan Popić            

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. Web stranica Škole
 3. Oglasna ploča Škole
 4. Pismohrana

  Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr.., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14.-RUSH, 152/14,  07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:                                   

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17., 68/18.,98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 

 

 • učitelj/ica tehničke kulture  na određeno, nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

 

OPĆI UVJETI

 

Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ .r.6/2019)

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • e-mail adresu na koju će se kandidatu dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu provođenja testiranja.

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2123-28-01-20-01

Trnovitički Popovac, 03. 11. 2020. 

                                                                                                              Ravnatelj

                                                                                  

                                                                                                Stjepan Popić            

 

22. 09. 2020.

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2123-28-01-20-05

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17., 68/18.,98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNA  MJESTA

 

 • učitelj/ica geografije  na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 15 sati tjedno 
 • učitelj/ica tehničke kulture  na određeno, nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno (zamjena za bolovanje)
 • učitelj/ica informatike  na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

OPĆI UVJETI

 

Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/2019)

POSEBNI UVJETI: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • e-mail adresu na koju će se kandidatu dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu provođenja testiranja.

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac

/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%

%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

                                                                                         Ravnatelj

                                                                                  

                                                                                 Stjepan Popić            

__________________________________________________________________

 

22. 09. 2020

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2123-28-01-20-06

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17., 68/18.,98/19. i 64/20. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO

 

 

 • voditelj računovodstva na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

 

OPĆI UVJETI

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18.,98/19. i 64/20). i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju imati završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije, odnosno višu ili visoku stručnu spremu ekonomske struke.

 

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • potpisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - izdano za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • adresu elektroničke pošte (e-mail)  na koju će se kandidatu dostaviti obavijesti vezano uz natječajni postupak

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti originale.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati kao i prijave upućene elektroničkom poštom.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su se odazvati pozivu na testiranje. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za  testiranje smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i potvrdu da je nezaposlen  te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA

%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20

ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 9 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole na poveznici http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/natjecaji

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________                     M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

                                                                                                         Ravnatelj

                                                                                      Stjepan Popić            

__________________________________________________________________

 

23.12.2019.

 

KLASA:112-01/19-01/07

URBROJ:2123-28-01-19-03

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

učitelja/ice geografije – 15 sati tjedno, 1 izvršitelj na nepuno, neodređeno radno vrijeme

 

 

UVJETI : Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi „(Narodne novine“ br.47/96. i 56/01.)

Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu zamolbu i životopis kandidati trebaju dostaviti:

 • diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ne starije od 30 dana.
 • Elektronički zapis  ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i sve ostale informacije u vezi natječaja.

Postupak zapošljavanja, procjena i vrednovanje kandidata obavit će se sukladno pravilniku objavljenom na web stranici OŠ Trnovitički Popovac, poveznica: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/dokumentisk

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju. Ne odaziv testiranju smatra se da je odustankom od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je to istaknuti u prijavi na natječaj te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim navedenog priložiti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.).  koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POVEZNICA:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih podataka isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

                                                                                                            RAVNATELJ

Stjepan Popić  

__________________________________________________________________

18. 10. 2019. 

KLASA:112-01/19-01/07

URBROJ:2123-28-01-19-05

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

- učitelja/ice matematike – 40 sati tjedno - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme 

- učitelja/ice geografije – 15 sati tjedno, 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme

 

 

UVJETI : Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi „(Narodne novine“ br.47/96. i 56/01.)

 Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu zamolbu i životopis kandidati trebaju dostaviti:

 • diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ne starije od 30 dana.
 • Elektronički zapis  ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i sve ostale informacije u vezi natječaja.

Postupak zapošljavanja, procjena i vrednovanje kandidata obavit će se sukladno pravilniku objavljenom na web stranici OŠ Trnovitički Popovac, poveznica: http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/dokumentisk

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za pristupanje testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je to istaknuti u prijavi na natječaj te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim navedenog priložiti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.).  koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POVEZNICA:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih podataka isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Objavljeno:

 

 1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

______________________________________M.P.

                          potpis ovlaštene osobe

 

 

 1. Web stranica Osnovne škole Trnovitički Popovac  http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/

 

 1. Oglasna ploča Osnovne škole Trnovitički Popovac

 

 

 

RAVNATELJ

 

__________________________________________________________________

2.10.2019.

KLASA:112-01/19-01/06

URBROJ:2123-28-01-19-01

Na temelju članka 126.  i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 94./13., 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18) i članka 57. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. stavka 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz  točke 1. stavka 1. ili  2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenome stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

– program rada za mandatno razdoblje

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju  članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju  su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama u originalu ili ovjerenom presliku.

 

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se pismenom osobnom izjavom kandidata za ravnatelja, preslikom indeksa o završenom i položenom kolegiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te  diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se pismenom osobnom izjavom kandidata za ravnatelja, preslikom indeksa o završenom i položenom kolegiju iz područja informacijskih znanosti, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Osnovna škola Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80,43280 Garešnica tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ako je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisano na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80, 4328 Garešnica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Osnovna škola Trnovitički Popovac

__________________________________________________________________

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. )  Osnovna škola Trnovitički Popovac sa sjedištem u Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica raspisuje:

 

                                      NATJEČAJ ZA  RADNO MJESTO

 

 

 • Učitelj/ica matematike na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno  - zamjena za bolovanje,1 izvršitelj/ica, mjesto rada u sjedištu Škole

 

UVJETI

 

Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (Narodne novine“ br.6/2019)

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:

 • pisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14. 07/17 i 86/18.) - izdan za vrijeme trajanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • e-mail adresu na koju će se kandidatu dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu provođenja testiranja.

 

Isprave u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti u preslici. Izabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora dostaviti original isprava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju. Ako se kandidat/kinja ne odazove pozivu za pristupanje testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na ovaj natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom, osim u slučaju da se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, tada će se sve kandidate/kinje izvijestiti istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITIČKI POPOVAC, TRNOVITIČKI POPOVAC 80, 43280 GAREŠNICA s naznakom „za natječaj“.  

 

Napomena: Kandidati prijavom na ovaj natječaj daju privolu za obradu osobnih podatka navedenih u svim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole.                          

 

 

Objavljeno:

1. Hrvatski  zavod  za zapošljavanje _________________________       M.P.

                                                        ovjera-potpis ovlaštenog radnika

2. Web stranica škole

3. Oglasna ploča škole

 

KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 2123-28-01-19-04

Trnovitički Popovac, 08.05.2019. 

                                                                                         Ravnatelj

                                                                                  

                                                                                         Stjepan Popić            

 

__________________________________________________________________

Datum: 27. ožujka 2019.

KLASA:112-01/19-01/03

URBROJ:2123-28-01-19-04

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

- učitelja/ice matematike – 40 sati tjedno - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme

- učitelja/icu engleskog jezika – 40 sati tjedno – 1 izvršitelj na puno, određeno vrijeme

 

 

 

UVJETI : Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi „(Narodne novine“ br.47/96. i 56/01.)

 Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu zamolbu i životopis kandidati trebaju dostaviti:

 • diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ne starije od 30 dana.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je to istaknuti u prijavi na natječaj te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim navedenog priložiti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.).  koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POVEZNICA:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih podataka isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Objavljeno:

 

 1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

______________________________________M.P.

                          potpis ovlaštene osobe

 

 

 1. Web stranica Osnovne škole Trnovitički Popovac  http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/

 

 1. Oglasna ploča Osnovne škole Trnovitički Popovac

 

 

 

RAVNATELJ

 

__________________________________________________________________

datum:5.12.2018

KLASA:112-01/18-01/10

URBROJ:2123-28-01-18-02

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

- učitelja/ice tehničke kulture – 8 sati tjedno -1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme

 

 

UVJETI : Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi „(Narodne novine“ br.47/96. i 56/01.)

 Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu prijavu i životopis kandidati trebaju dostaviti:

 • diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ne starije od 30 dana.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je to istaknuti u prijavi na natječaj te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim navedenog priložiti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.).  koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POVEZNICA:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Mogućnost zapošljavanja osobe s invaliditetom.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih podataka isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Objavljeno:

 

 1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

______________________________________M.P.

                          potpis ovlaštene osobe

 

 

 1. Web stranica Osnovne škole Trnovitički Popovac  http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/

 

 1. Oglasna ploča Osnovne škole Trnovitički Popovac

 

 

 

RAVNATELJ

                      Stjepan Popić

 


datum:11.10.2018.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

-učitelja/ice prirode i biologije -  14 sati tjedno-1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme

- učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture – 20 sati tjedno-1 izvršitelj/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme

- učitelja/ice matematike – 40 sati tjedno - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme 

 

 

UVJETI : Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)  i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br.47/96. i 56/01.)

 Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu zamolbu i životopis kandidati trebaju dostaviti:

 • diplomu odnosno dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) ne starije od 30 dana.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je to istaknuti u prijavi na natječaj te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim navedenog priložiti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.).  koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POVEZNICA:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u primjerenom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

Osnovna škola Trnovitički Popovac jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih podataka isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Škole, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

KLASA:112-01/18-01/08

URBROJ:2123-28-01-18-01

                                                                                                             RAVNATELJ

                      Stjepan Popić


Datum: 08. 09. 2017.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • učitelja/ice geografije -  nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno) - na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13., 152/14. i 07/17.) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu(„Narodne Novine“ 47/96 i 56/01). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

 • životopisa
 • dokaza o stručnoj spremi
 • domovnice
 • rodnog lista
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 07/17.) ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 07/17.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Trnovitički Popovac http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/17-01/10

URBROJ:2123-28-01-17-05

 

RAVNATELJ

Stjepan Popić

_________________________________________________________________

Datum: 08. 09. 2017.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

-učitelja/ice prirode i biologije -  nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno) - na određeno vrijeme

 (zamjena)

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13., 152/14. i 07/17.) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu(„Narodne Novine“ 47/96 i 56/01). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

 • životopisa
 • dokaza o stručnoj spremi
 • domovnice
 • rodnog lista
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
 • uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 07/17.) ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 07/17.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Trnovitički Popovac http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/17-01/09

URBROJ:2123-28-01-17-05

                                                                                                    RAVNATELJ

                                                                                                    Stjepan Popić

__________________________________________________________________

Datum: 10. 03. 2017.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

učitelja/ice njemačkog jezika -  13 sati ukupnog  tjednog radnog vremena – na određeno vrijeme (zamjena)

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13., 152/14. i 07/17.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 07/17.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/).

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

 Trnovitički Popovac 80

 43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/17-01/03

URBROJ:2123-28-01-17-05

                                                                                                              RAVNATELJ

                                                                                                              Stjepan Popić

 

__________________________________________________________________

Datum: 10. 01. 2017.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12 ., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac   raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

tajnik/tajnica škole -  20 sati ukupnog  tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena)

Uvjeti:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac  (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/).

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/17-01/01

URBROJ:2123-28-16-04

 

 

Ravnatelj:

Stjepan Popić

___________________________________________________

Datum: 5. 12. 2016

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12. i 120/12.) te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

učitelja/ice hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
elektronički zapis HZMO-a ili potvrda
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/).

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/16-01/19

URBROJ:2123-28-16-03

   RAVNATELJ

Stjepan Popić

  _____________________________________________

Datum: 5. 12. 2016

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture -  20 sati ukupnog  tjednog radnog vremena – na određeno vrijeme (zamjena)

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/).

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/16-01/20

URBROJ:2123-28-16-03

RAVNATELJ

Stjepan Popić

_______________________________________________

Datum: 14. 10. 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

učitelja/ice njemačkog jezika - 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena – na određeno vrijeme (zamjena)

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu kandidati trebaju dostaviti preslike:

-životopisa

-dokaza o stručnoj spremi

-domovnice

-rodnog lista

-potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)

-uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/).

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

KLASA:112-01/16-01/18

URBROJ:2123-28-16-01

RAVNATELJ

Stjepan Popić

_______________________________________________

Datum: 10.10.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12 ., 94/13. i

152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

- tajnik škole - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena – na određeno vrijeme

(zamjena)

Uvjeti:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke.

Uz pismenu ponudu kandidati trebaju dostaviti preslike:

- životopisa

- dokaza o stručnoj spremi

- domovnice

- rodnog lista

- potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)

- uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,

94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki- popovac.skole.hr/) .

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

KLASA:112-01/16- 01/14

URBROJ:2123-28- 16-04

Ravnatelj:

Stjepan Popić

___________________________________________________________________________

datum: 10. 10. 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

- učitelja/ice kemije - 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu kandidati trebaju dostaviti preslike:

- životopisa

- dokaza o stručnoj spremi

- domovnice

- rodnog lista

- potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)

- uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 .,94/13. i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac (http://os-trnoviticki- popovac.skole.hr/).

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Osnovna škola Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

Trnovitički Popovac 80

43280 Garešnica

KLASA:112-01/16- 01/15

URBROJ:2123-28- 16-01

______________________________________________________________________________
datum: 11. 1. 2016. 11:10

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12, 126/12 .,94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac   raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

učitelja/ice njemačkog jezika -  8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena –na određeno vrijeme (zamjena)

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 .,94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac  (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/) .

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

 Trnovitički Popovac 80

 43280 Garešnica

 

KLASA:112-01/16-01/02

URBROJ:2123-28-16-01Administrator / datum: 17. 11. 2015. 08:11

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12, 126/12 .,94/13. i 152/14.), Osnovna škola Trnovitički Popovac   raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

učitelja/ice glazbene kulture -  5 sati  tjednog radnog vremena –na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12 ., 94/13. i 152/14.). Pored navedenih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u rad sukladno općim propisima o radu.

Uz pismenu ponudu  kandidati trebaju dostaviti preslike:

životopisa
dokaza o stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)
uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12, 126/12 .,94/13.i 152/14.) ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, kao i ostale dokaze propisane posebnim zakonom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Trnovitički Popovac  (http://os-trnoviticki-popovac.skole.hr/) .

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati  na adresu:

Osnovna škola  Trnovitički Popovac (s naznakom: „Za natječaj“)

 Trnovitički Popovac 80

 43280 Garešnica

 

  NATJECAJ UCITELJA TEHNICKE KULTURE.docx
 Obavijest o ishodu natjecajnih postupaka GK I NJ J (1).pdf
 Obavijest o ishodu natjecajnog postupka Informatika (1).pdf
 Obavijest o ishodu natjecajnog postupka INFORMATIKA (1).pdf
 Obavijest o ishodu natjecajnog postupka INFORMATIKA.pdf
 Obavijest o izboru kandidata (1).docx
 Obavijest o izboru kandidata po natjecaju za radno mjesto ucite.pdf
 Odluka o ponistenju natjecaja za radno mjesto ucitelj informati (1).pdf
 TEKST NATJECAJA UCITELJ INFORMATIKE (4).pdf
 Tekst natjecaja ucitelj njemackog jezika.pdf

 

  

  

 
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 
Sigurnost na Internetu

 
Anketa
Za pomoć u učenju ili rješavanje nekog problema najčešće koristim/pitam...


 
Oglasna ploča
 
Forum
 
CARNET web
 
Korisne stranice
 
Naši panoi

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 5. 2011.

Ukupno: 159763
Ovaj mjesec: 106
Ovaj tjedan: 75
Danas: 22
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Trnovitički Popovac / Trnovitički Popovac 80, HR-43233 Trnovitički Popovac / os-trnoviticki-popovac.skole.hr / ured@os-trnoviticki-popovac.skole.hr
preskoči na navigaciju